Ostrowski Rynek Energetyczny - Podstawowe informacje i założenia

WŁASNA ENERGIA DLA OSTROWA

Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) to nazwa własna (handlowa) projektu klastra energetycznego, który został zawiązany na terenie powiatu ostrowskiego. Inicjatorem jego powstania była spółka samorządowa stojąca na czele holdingu komunalnego – Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim (CRK). Powołanie do życia klastra, to element wdrażania w życie dużego programu prowadzonego przez CRK - Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego 2018 – 2024, która integruje i pobudza do rozwoju działania sektora komunalnego.

Głównym zadaniem ORE – zgodnie z ustawową definicją klastra - jest połączenie ze sobą lokalnych wytwórców energii elektrycznej z odbiorcami tego medium, w celu zorganizowania pomiędzy nimi bezpośredniego obrotu energią elektryczną, z pominięciem spółek handlowych z tradycyjnej zawodowej energetyki. Jest to zgodne z duchem promowanych przez instytucje UE zmian w energetyce, prowadzących do przejścia od modelu scentralizowanego (w Polsce oligopolistycznego) do modelu energetyki rozproszonej, obywatelskiej. ORE ma stworzyć miejski system energetyczny.


Klaster energii ORE został powołany do życia w lipcu 2018 roku. Uczestnikami ORE – na moment jego zawiązania – zostali: samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego, grupa kapitałowa CRK (dziewięć spółek komunalnych), ponad 40 lokalnych firm (zarówno potencjalnych odbiorców energii elektrycznej jak i jej producentów), firmy IT, jednostka naukowa. ORE posiada certyfikat Ministerstwa Energii.


W celu zarządzania klastrem powołano do życia dedykowany podmiot gospodarczy (spółka CRK Energia Sp. z o.o.), który przyjął na siebie rolę ustawowego koordynatora klastra. Spółka ta będzie docelowo zarządzała siecią energetyczną w klastrze, łączyła produkcję i odbiór energii elektrycznej w klastrze), bilansowała klaster wobec krajowego rynku energii,
 

Cele kierunkowe, jakie przyjęto dla klastra są następujące:
  • zapewnienie lokalnej społeczności bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej - poprzez wybudowanie własnej (należącej do członków ORE i jego partnerów), lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej (źródła produkcji energii, sieci energetyczne w celu jej dostarczania, magazyny energii, stacje ładowania samochodów) i uniezależnienie się od Krajowego Systemu Energetycznego wraz z jego zagrożeniami (rosnące ceny, ocieranie się o górną granicę możliwości dostaw),
  • przyczynienie się do walki z niską emisją i zanieczyszczeniem środowiska – poprzez docelowe wyeliminowanie z obszaru lokalnego wszelkich źródeł energii elektrycznej nie spełniających definicji Odnawialnego Źródła Energii (OZE) – klaster ma za zadanie animować powstawanie nowych OZE na skutek promowania ułatwionej ścieżki ich przyłączania do własnej sieci energetycznej oraz zapewnienia odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej, klaster ma także rozwijać elektromobilność (już teraz miejskie autobusy są zasilane energią z zasobów ORE),
  • wdrożenie modelu gospodarki lokalnej o obiegu zamkniętym – poprzez wyszukiwanie efektów synergii pomiędzy uczestnikami ORE i ogólnie – lokalną gospodarką - w formie wykorzystywania miejscowych zasobów energetycznych do produkcji i magazynowania energii (odpady komunalne, odpady produkcyjne będące materiałem pierwotnym dla OZE), udostępnianie lokalizacji dla posadowienia kolejnych OZE,
  • poprawę konkurencyjności lokalnej gospodarki na tle gospodarki krajowej – poprzez zapewnienie jej dostępu do tańszej lokalnej energii elektrycznej - co implikuje utrzymanie i powstawanie nowych miejsc pracy, stabilne wpływy z udziału w podatkach, pozostawienie marży z obrotu energią elektryczną w zasobach klastra zamiast w spółkach obrotowych dużych koncernów energetycznych,
  • integrowanie i pobudzanie lokalnej społeczności – poprzez zachęcanie do gospodarczego udziału w klastrze i jego rozwijania, także w formie bezpośredniej (tańsza energia elektryczna dostępna bezpośrednio dla mieszkańców),
  • promowanie ideii energetyki prosumenckiej – poprzez wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich własnych instalacji oraz sukcesywne lokowanie instalacji PV w instytucjach samorządowych (cel: wyeliminowanie konieczności zakupu energii przez instytucji miejskie w ciągu najbliższych 5 lat na skutek uczynienia ich prosumentem).

Innowacyjność i niepowtarzalność modelu ORE na tle innych klastrów w Polsce polega na przyjętym modelu działania: oparciu klastra o własną sieci elektroenergetyczną - co w przeciwieństwie do klastrów zamierzających korzystać z sieci należącej do energetyki zawodowej, całkowicie go od systemu krajowego uniezależnia, a członkom klastra zapewnia znacząco niższe stawki opłat. Sieć ta już w chwili obecnej ma około 22 km długości i będzie nieustannie rozbudowana.